logo6.png

Polityka prywatności RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DCP Logistics, 158 Uxbridge Road, West Ealing, Londyn W13 8SB, Wielka Brytania
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DCP Logistics, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu [email protected] lub telefonicznie na nr +44 203 4902 919.
 3. DCP Logistics przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DCP Logistics jako Pani/Pana przedstawicielu celnym, w rozumieniu art. 18 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny; Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013 r.);
  • b) realizacji zawartych z Panią/Panem umów cywilnoprawnych;
  • c) świadczenia usług, w zakresie i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i/lub zlecenia;
  • d) pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • b) RUSAK EAST Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków – spółka powiązana kapitałowo z DCP Logistics, działająca jako podwykonawca DCP Logistics w zakresie świadczenia usług na podstawie substytucji udzielonego przez Panią/Pana pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawach celnych, zgodnie z art. 18 Unijnego Kodeksu Celnego;
  • c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z DCP Logistics przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest DCP Logistics
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa celnego Unii Europejskiej oraz przepisów prawa celnego i podatkowego obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,
   • – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DCP Logistics Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.